SZACUNEK DLA PRAW NATURY

natura

Występuje tu moment sza­cunku dla praw natury, dla zdolności zapłodnienia, którego nie chce się brutalnie, sztucznie niszczyć. Akt płciowy awan­suje wtedy do rangi wspaniałego misterium obdarzonego tajemniczą mocą i tym misterium pozostaje również i wtedy, gdy nie korzysta się z jfego życiotwórczej siły.Natomiast sztuczne niszczenie tej siły, by korzystać ze zbli­żeń, gdy się tylko „ma na to ochotę”, jest właściwie degra­dacją aktu łatwo może on wtedy spaść do roli małżeńskiej zabawy we dwoje, gdzie miłość nie odgrywa żadnej roli. A kobieta, obarczona całym ryzykiem antykoncepcji, łatwo może poczuć się narzędziem, które musi służyć wszelkim zachciankom partnera, bez prawa do żadnych wyrzeczeń i względów z jego strony. Niektórzy seksuolodzy podkreślają, że antykoncepcja, roz­rywając więź między miłością a płodzeniem, powoduje, że stosujące ją pary małżeńskie w ogóle „tracą z oczu” płodność i dlatego bardzo ograniczają liczbę dzieci.

DZIAŁANIA RAKOTWÓRCZE

pobrany plik

Ponadto niewykluczone są działania rako­twórcze. Wiadomo, jakie powikłania i choroby mogą powsta­wać w okresie klimakterium, gdy prawidłowa gra hormonal­na ulega zaburzeniom i zostaje stłumiona przez narastające procesy starzenia. Antykoncepcja hormonalna jest takim tłu­mieniem już za młodu w każdym cyklu miesięcznym. Cóż więc dziwnego, że może powodować u kobiet młodych takie powikłania, które dawniej występowały tylko u starszych (nip. zakrzepy żylne, udary mózgowe). Nie mogę tu szerzej omawiać tego zagadnienia dość powiedzieć, że w USA pudełka tabletek antykoncepcyjnych opatruje się dziś (po­dobnie jak pudełka papierosów) napisem: „Niebezpieczne dla zdrowia”.Przy naturalnej regulacji poczęć więź psychiczna między małżonkami zostaje umocniona przez dobrowolną ascezę, sza­cunek i zaufanie. Okresowa wstrzemięźliwość czyni pożycie bardziej atrakcyjnym, a nie zakłócony w swoim naturalnym przebiegu akt płciowy może stać się w znacznie większym stopniu istotnym znakiem miłości.

NIERZADKO STOSOWANE

pobrany plik

Nierzadko stosuje się metodę stosunku przerywanego, nie  jest ona zbyt pewna, a ma przy tym wyraźne działanie nerwicorodne, zwłaszcza dla kobiety, u której prowadzić może  też do przewlekłych zmian chorobowych narządu rodnego.Dokładniejsze omawianie imetod antykoncepcji nie należy do mej tematyki. Ogólnie stwierdzić można, że metody te nie zapewniają wysokiego procentu pewności, a przy tym obar­czone są niemałym ryzykiem uszkodzeń zwłaszcza dotyczy I to mechanicznych środków stosowanych u kobiet oraz przede l wszystkim tabletek hormonalnych, których używanie jest równoznaczne z daleko idącym pogwałceniem procesów ustrojowych. Antykoncepcja hormonalna ingeruje nie tylko w stan narządów rodnych, ale i w całokształt funkcji organizmu, które w znacznym stopniu zależne są od prawidłowej gry hor­monalnej w przebiegu cyklu miesięcznego. Zależnie od składu tych tabletek mogą one np. powodować wzrost miażdżycorodnych frakcji lipidów krwi, a więc zwiększać skłonność do rozwoju miażdżycy.

ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE

cef99108fc3ae2325130b75629f0ac6d,640,0,0,0

Środki antykoncepcyjne można według ich rodzaju podzielić na: mechaniczne, ichemiczne i hormonalne, a według działania na: ochronne, plemnikobójcze, antyowulacyjne i antynidacyjne. Środki ochronne dzielimy na męskie (tzw. prezerwatywy) i kobiece (błony i kapturki ochronne) stawiają one zaporę dla plemników, które nie mogą przenikać wgłąb narządu rodnego kobiety. Środki plemnikobójcze stosuje się w postaci różnego rodzaju past, globulek i irygacji. Antyowulacyjnie działają hormonalne tabletki doustne, które tłumią w przysadce mózgowej wydzielanie hormonów koniecznych dla owulacji, ustaje więc produkcja komórek, jajowych. I wreszcie środki antynidacyjne to czynniki, które uszkadza i ją śluzówkę macicy, tak że zapłodnione jajo nie może się  w niej zagnieździć. Służą do tego umieszczane w macicy spirale różnego kształtu.

LEKCEWAŻENIE FAKTÓW

z6532877IAR

Lekceważy się też lub ignoruje fakt, że dla ustrojukobiety przerwanie ciąży jest zawsze znacznym urazem, a ryzyko nie­korzystnych następstw i powikłań zwłaszcza bezpłodnoś­ci jest niemałe. Bardzo wiele zależy tu od lekarza, do którego kobieta z tym problemem trafia, od jego poziomu etycznego i zawodowego.Szacunek dla każdej zaistniałej ciąży jest jedynie słuszną zasadą zarówno z moralnego, jak zdrowotnego punktu wi­dzenia. Natomiast wielki nacisk trzeba .położyć na podniesie­nie kultury życia seksualnego i pogłębienie znajmości spraw związanych z regulacją poczęć. Jednocześnie pamiętać trzeba, że regulacja nie oznacza nastawienia negatywnego i tylko, zapobiegania, lecz właśnie takie kierowanie sprawami rozrod­czymi, by ciąże przypadały w najwłaściwszym okresie. Ale w okresach, gdy ciąża nie jest pożądana, regulacja wymaga stosowania metod zapobiegawczych, wśród których wyod­rębnić można: 1) antykoncepcję, czyli sztuczną ingerencję j w .przebieg procesów rozrodczych lub samego aktu płciowe­go, oraz 2) metodę naturalną (okresowej wstrzemięźliwości), gdzie nie stosuje się żadnych sztucznych czynników, unikając i tylko współżycia w płodnym okresie cyklu miesięcznego kobiety. Nazywa się ją również biologiczną metodą regulacji  poczęć.

PRZECIĘTNA I WZORCOWA RODZINA

pobrany plik (1)

Tam, gdzie wielodzietność zjawia się jako nie planowana, powinna być podjęta i potraktowana jako ważne i ‚zaszczytne zadanie, przy którym rodzice może w różnych aspektach niezupełnie wydolni mają prawo do pomocy ze strony społeczeństwa, zwłaszcza ze strony tych, którzy dzieci nie posiadają lub mają ich za mało. Tego wymaga zwykła spra­wiedliwość.Wróćmy do problemów rodziny, którą chcielibyśmy widrieć jako przeciętną i wzorcową, a więc rodziny z trojgiem lub czworgiem dzieci. Byłoby oczywiście ideałem, gdyby wszyst­kie te dzieci rodziły się jako zaplanowane i pożądane, nie znaczy to jednak, że tak, być musi i że taką należy przyjąć zasadę. Trzeba umieć również zaakceptować ciążę nie plano­waną i w danym momencie niewygodną. Negatywne ustosun­kowanie się do takiej ciąży oraz chęć jej usunięcia płynie bardzo często z mało istotnych, a nawet wręcz lekkomyślnych motywów, przy zupełnym lekceważeniu faktu, że przerywanie ciąży jest po prostu zabiciem człowieka, i to własnego dziec­ka, które już żyje i irozwija się.

POZYTYWNE I NEGATYWNE STRONY

boy-926103_640

Mówi sięnp. o przynoszeniu cho­rób ze żłobka czy przedszkola, nie pamiętając o tym, że naj­ważniejsza jest odporność organizmu, którą zapewnia prawi­dłowe żywienie, skromne, proste i naturalne, czyniąc dziecko niewrażliwym, na grasujące w otoczeniu zarazki.Reasumując można stwierdzić, że wielodzietność ma zarów­no pozytywne i bardzo piękne, jak i negatywne strony. Świadomie ją planować powinny tylko tafcie pary, które prócz wystarczającej bazy materialnej mają też odpowiednie uzdol­nienia pedagogiczne, a przy tym bardzo pewne są swej wza­jemnej więzi i .zgodności poglądów, gdyż jest to przy wy­chowaniu dzieci niezwykle istotna sprawa istotna zresztą dla wszystkich rodziców.Byłoby bardzo korzystne dla naszego społeczeństwa, gdy­byśmy mogli mieć więcej zdrowych, moralnych, świadomie planowanych rodzin wielodzietnych. I na pewno mielibyśmy ich więcej, gdybyśmy umieli wytworzyć sprzyjającą atmo­sferę i warunki.

WAŻNE ODŻYWIANIE

pobrany plik (2)

Niezwykle ważne jest zwłaszcza odżywianie. Wszyscy rodzice, nie tylko wielodzietni, powinni zdawać sobie sprawę, że wdrożone w dzieciństwie nawyki żywieniowe decydują zdrowiu w ciągu całego życia i że wartość odżywcza pokar­mów pozostaje na ogół w stosunku odwrotnym do ich ceny. Najwyższą wartość mają nie luksusowe przysmaki, lecz proste i tanie całościowe produkty. Utrzymanie dziecka nie musi być drogie, lecz musi być gruntownie przemyślane oparte na dobrej znajomości zagadnień, co właśnie opieka lekarska powinna zapewnić. Wiąże się z tym ogromnie ważne zagadnienie zdrowia dzie- ‚ ci, nieustanne ich choroby są przecież ciężką udręką i obar­czeniem rodziców, zwłaszcza matki. Można przy tym zauwa­żyć, że właśnie dzieci z rodzin zamożnych, przekarmione i często otyłe, ogólnie wydelikacone, najliczniej zapadają na anginy, grypy ii bronchity.

SŁUSZNY POSTULAT

istock_000003537520pomoc

Słuszny wydaje się postulat, by ludzie posiadający mało dzieci lub bezdzietni byli opodatkowani na rzecz finansowej pomocy dla rodzin wielodzietnych. Można by też propagować nawiązywanie znajomości, kontaktów towarzyskich i przy­jaźni między zamożniejszymi rodzicami z niewielką liczbą dzieci a rodzicami wielodzietnymi, którym na tej dTodze można by świadczyć różnorodną pomoc. Również i parafialne poradnie rodzinne powinny nastawić się na taką działalność, wykorzystując przy tym usługi i świadczenia ze strony tych parafian, którzy dobrowolnie, w miarę swych sił i możliwości zgłaszaliby gotowość pomocy w tej dziedzinie (pomoc ma­terialna, korepetycje dla dzieci, porady lekarskie, prawne itp). Rodziny wielodzietne powinny być otoczone specjalną opie­ką lekarską, polegającą na okresowych badaniach i na uświa­damianiu odnośnie do właściwego odżywiania i trybu życia dzieci.

STOSUNEK DO ZAGADNIENIA

images

Tym bardziej ludzie wierzący dobrze powinni przemyśleć swój stosunek do tego zagadnienia. Czy mamy więc wskazywać rodzinę wielodzietną jako wzór dła wszystkich małżeństw? To nie jest prosta sprawa- Bo właśnie dlatego rodziny takie (potrzebują pomocy, że nawet przy najbardziej idealistycznym i ofiarnym nastawieniu po­rządne wychowanie większej gromadki dzieci jest często po­nad siły dwojga ludzi, którzy przy tym zwykle muszą iść do pracy zarobkowej, by podołać najprostszym materialnym po­trzebom. Toteż dzieci ich często zagrożone są niedoborami tak w dziedzinie odżywiania, jak iw sferze intelektuaino-moraiłnej.I tu konieczna jest pomoc ze strony społeczeństwa nie tylko materialna (jak zasiłki, różnorodne świadczenia i uła­twienia), lecz iw równym, a może i większym stopniu pomoc moralna, uznanie i sympatia, tak by rodzice wielodzietni czuli, że trud ich ma ogromną wartość społeczną i jest ogól­nie doceniany. Dotychczas niestety zbyt często spotykali się z nastawieniem wręcz przeciwnym.